Donateurskaart Winteravond & Ministerie van Mooie Liedjes

Deze kaart is alleen voor onze donateurs. Bij het aanschaffen van de kaart, graag de naam van de donateur vermelden.

€ 0,00

  • Beschikbaar

Koopkaart Winteravond & Ministerie van Mooie Liedjes

€ 15,00

  • Beschikbaar

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1. TONEELVERENIGING DSO biedt kaarten te koop aan voor haar eigen voorstellingen. Zij behoudt zich het recht voor cast, crew, productie elementen, locatie, prijs of datum van de voorstelling te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Alle informatie over een voorstelling en de beschikbaarheid van kaarten, die door TONEELVERENIGING DSO  aan de klant wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en zonder dat daaraan rechten kunnen worden verleend verstrekt.

2. TONEELVERENIGING DSO verkoopt haar kaarten via haar website en tijdens de speelperiode tevens direct aan de kassa. Organisator heeft de mogelijkheid om additionele verkooppunten in te schakelen. In voorkomend geval zijn deze verkooppunten te vinden via de website onder de informatie aangaande kaartverkoop van de desbetreffende voorstelling.

3. Donateurs van TONEELVERENIGING DSO hebben per voorstelling, per donateurschap recht op 2 donateurskaarten.

4De kaarten worden definitief geboekt op het moment van het verzenden van het online registratieformulier via de website. Na ontvangst van betaling worden de kaarten op de dag van de uitvoering op naam van de boeker klaargelegd bij de kassa van het theater.

5. Indien en voor zover de voorstelling door de organisator dan wel de locatiehouder wordt geannuleerd, zal TONEELVERENIGING DSO  aan de klant de ticketprijs en de reserveringskosten vergoeden, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan TONEELVERENIGING DSO TONEELVERENIGING DSO  aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die de klant mocht lijden. TONEELVERENIGING DSO streeft ernaar om de klant via de website zoveel mogelijk te informeren over eventueel geannuleerde voorstellingen.

6. Indien en voor zover TONEELVERENIGING DSO tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, kan de klant daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

7. TONEELVERENIGING DSO  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van kaarten door de klant door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de kaarten.